• Andy Lua Jia Hui (Business Admin)

  • Hwarng Yung-Zhen @ Anne (Sociology)

  • Imran Shah S/O Rahman Shah (Pharmacy)

  • Lai Wei Xuan (Life Sciences)

  • Lim Cheng Lei (Information Systems)

  • Tang Shu Qiao (Law)

  • Teo Hong Kiat Andy (Psychology)

  • Tham Jun Han (Engineering Science Programme)

  • Zheng Xiaowen (Chemical Engineering)